I Premi Miquel Biada i Bunyol 2020

Post 14 of 103
I Premi Miquel Biada i Bunyol 2020

La so

1 La Societat Catalana d’Economia (SCE), entitat membre de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca el Premi Miquel Biada i Bunyol, per a la millor obra, treball, tesi doctoral o estudi sobre infraestructures, des de les perspectives econòmica, històrica, financera o social, publicat en els anys 2018, 2019 o 2020, o bé inèdit. L’objectiu és reconèixer i estimular els esforços per a assolir una investigació de més qualitat en el camp de les infraestructures.

2 El Premi pot recaure en persones tant de dins com de fora de les terres del nostre comú patrimoni lingüístic i cultural, i pot ésser redactat en català, espanyol, anglès, francès o italià.

3 La candidatura al Premi pot ser proposada pels mateixos autors —amb el seu nom o amb un pseudònim— o mitjançant la nominació feta per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la Societat Catalana d’Economia podrà sol·licitar als candidats tota la documentació addicional que consideri adient.

4 Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern de la Societat, que, constituïda en comitè ad hoc, en seleccionarà un màxim de cinc.

5 Un cop seleccionades les candidatures que opten al Premi, es constituirà el Jurat que l’ha d’adjudicar, que estarà format pel president/a i el tresorer/a de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia, i cinc persones de prestigi reconegut en el camp de les infraestructures. Les deliberacions del Jurat són secretes i les seves decisions no poden ser impugnades.

6 El Jurat actua d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna d’elles, cada membre del Jurat vota un nombre de candidatures igual a les que resten menys una, i la menys votada a cada ronda és eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Els possibles empats entre candidatures menys votades es decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives de membres del Jurat.

7 La dotació del Premi és de sis mil euros (6.000 €). En el cas que el treball sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà de la mateixa manera entre tots els autors. Si el Premi es declara desert o no s’adjudica, la Societat Catalana d’Economia podrà destinar els diners a subvencionar un estudiós/osa perquè prepari un treball d’investigació sobre infraestructures, sota la direcció d’un membre del Jurat o de la Junta de Govern. Aquest treball serà publicat per la Societat Catalana d’Economia.

8 Els membres del Jurat no poden ser candidats al Premi mentre exerceixen aquesta funció.

9 El lliurament del Premi es farà en el primer semestre del 2021, en un acte acadèmic que inclourà una conferència a càrrec de la persona o persones guardonades.

10 Totes les propostes que vulguin optar al Premi s’han d’adreçar a l’atenció de la Secretaria del Premi Miquel Biada i Bunyol (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o a l’adreça electrònica sce@iec.cat abans del 30 de novembre de 2020.

__

This article was written by admin-bi@da

Menu