Terraplens i excavacions

Després d’haver comprat o expopiat els terrenys, es van iniciar les obres de neteja de vegetació i cases, i aplanant el terra, fins formar una superfície més o menys llisa. Aquestes obres prèvies o preparatòries van ser realitzades per obrers espanyols, per compte de la pròpia Companyia. Foren els anglesos el que van anivellar el terreny, rebaixant el terreny o elevant-lo segons convingués, encara que en general el terreny era molt pla. El nivell assenyalat pels constructors fou de 19 peus sobre el nivell del mar, 5,79 metres si es tracta de peu espanyol (30, 48 cm).

a) Elevació del terreny

Un punt paradigmàtic i ben visible d’elevació del nivell és el terraplè de Montgat, a la sortida del túnel i davant la façana marítima de la població. Per elevar la via es van fer servir grans peces de roca provinents del turó de Montgat, foradat per fer-hi el túnel. De fet, encara ara es poden veure aquestes roques de color vermell, pròpies del turó. Aquest terraplè te un gran valor perquè no ha estat alterat i és una mostra de com devia ser originàriament la línia, amb un terraplè no excessivament elevat, integrat en el paisatge. Aquest terraplè de roca servia també per separar la via del nivell de l’aigua del mar i protegir-la de les onades.

Terraplè de Montgat

Terraplè de Montgat

Des de Montgat i a tot el Maresme especialment a partir del Masnou el traçat del tren s’encabia entre la carretera i la platja. Aquests espigons han anat ampliant-se fins l’actualitat, i els afegiments són ben evidents pel diferent aspecte i color de la pedra. Per exemple, i en comparació amb el cas de Montgat abans descrit, ben diferents són les roques de pedra artificial grisa que trobem al tram del Masnou cap a Premià, on l’espigó s’ha desplaçat cap al mar per guanyar terreny al mar i situar-hi el passeig que transcorre a la seva alçada. El paisatge se’n ressent negativament del tipus de pedra utilitzada per aquesta ampliació, ja que no és de qualitat.

Nous blocs de pedra gris entre Masnou i Premià

Nous blocs de pedra gris entre Masnou i Premià

Entre Premià i Vilassar la via s’ha protegit del mar mitjançant l‘aportació de noves sorres que han ampliat la platja. En aquest cas l’antiga escullera s’ha conservat parcialment soterrada per la sorra i s’hi poden veure les pedres originàries, de color roig, que hi resten sobresortint del terra, dins del perímetre de la via. En la zona de Vilassar l’efecte paisatgístic del recobriment amb sorra de l’antiga escullera és positiu, ja que el terreny descendeix en suau pendent fins al mar. En aquesta zona la via serveix de protecció de diverses zones de dunes senyalitzades.

Les roques cobertes de dunes a Vilassar

Les roques cobertes de dunes a Vilassar

b) Rebaix del terreny

En alguns casos en que el terreny era més alt a causa de la prolongació fins el mar de la serra litoral, com és el cas del Masnou, es van fer el que els anglesos anomenaven “cuttings”, excavacions per rebaixar el nivell del terra.

Mur de contenció a Masnou

Mur de contenció a Masnou

Es reforçava la paret rebaixada amb un mur de contenció fet de maó contigu a la carretera, amb petites obertures per facilitar el drenatge. Hi ha trams rebaixats amb el maó visible a l’entrada de Masnou, on les obertures tenen volta, i a Premià. En altres trams els murs estan arrebossats de ciment i no és possible la observació.

Mur de contenció a Premià

Mur de contenció a Premià

Continua

Menu