La plataforma

Un cop anivellat el terreny els anglesos hi construïren al damunt una plataforma de 30 cm de grava o altre material de drenatge. Aquesta plataforma mesurava 9 metres d’amplada, mida en previsió de les dos vies que havia d’encabir, encara que la línia s’inaugurava amb una sola via. Aquesta amplada és la mateixa que en l’actualitat (però hi ha ampliació puntual a Premià i Mataró, veure els motius).

A banda i banda la plataforma acabava amb una talusos o plans inclinats, que eren recoberts per 10 cm de terra i ocupats per forratge o vegetació. Actualment la majoria d’aquests plans inclinats han desaparegut reomplerts per noves aportacions de grava, com és el cas del tram de Badalona al Masnou on la plataforma és plana. En alguns punts de Premià i Vilassar, no hi ha un pla inclinat sinó vertical per la major elevació de la via.

L’elevació de les vies per sobre del nivell originari per l’acumulació de grava és un fet que distorsiona greument la primitiva obra. En algun moment de renovació de la línia es van construir noves plataformes de formigó, de considerable alçada, recobertes de nou amb grava sobrepassant els 30 cm inicials. Aquesta elevació es fa evident al tram de Premià a Vilassar.

El resultat és que la línia queda innecessàriament per sobre del nivell de la carretera formant-se una vertadera barrera visual que augmenta la separació entre el poble i el mar.

Continua

Menu